Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Birkhammar Advokatbyrå AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men det är nödvändigt för att vi ska kunna åta oss ett uppdrag, eftersom vi annars inte kan genomföra erforderlig jävs- och penningtvättskontroll.

Birkhammar Advokatbyrå AB behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål.

Uppgifterna behandlas då på grundval av förpliktelser enligt bl a lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och terrorfinansiering, bokföringslagen (1999:1078). Även om vi inte är anslutna till Advokatsamfundet tillämpar vi de advokatetiska reglerna enligt 8 kap. 4 § rättegångsbalken (1942:740). Personuppgifterna kan också behandlas på grundval av andra myndighetsbeslut eller annan lag samt med grund i ditt samtycke när vi ingått avtal med dig som klient.

Birkhammar Advokatbyrå AB kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då

(i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig,

(ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter,

(iii) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol,

(iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

(v) om uppgifterna måste lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande eller längre om ärendet så kräver.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Birkhammar Advokatbyrå AB om användningen av de personuppgifter som rör dig.

Tillsynsmyndigheten är Datainspektionen, dit Du kan vända dig med eventuella klagomål gällande personuppgiftsbehandlingen.

Kontakta oss om du har några frågor gällande vår personuppgiftsbehandling.

 

ledamot_adv_samfund

e-post:

info@birkhammar.se

ring oss på:

010 - 30 30 450

huvudkontor

Kungsportsavenyen 3, Göteborg

Postadress

Lilla Brogatan 19-21503 35 Borås
ALLA VÅRA KONTOR

Kungsportsavenyen 3, 411 36 Göteborg
Lilla Brogatan 19-21, 503 35 Borås
Batterivägen 12, 461 38 Trollhättan
Borgmästargränd 1D, 553 20 Jönköping
Hans von Kantzows väg 50, 734 40 Hallstahammar
Olof Palmes gata 29, 114 42 Stockholm

Skruvgatan 7, 211 24 Malmö
Ågatan 43, 582 22 Linköping
Norra drottninggatan 28, 451 31 Uddevalla
Verkstadsgatan 11G, 524 31 Herrljunga
Sandvägen 2, 352 45 Växjö
Landbogatan 4, 521 42 Falköping
Transportgatan 4, 702 27 Örebro