Familjerätt


På Birkhammar Advokatbyrå är vi specialiserade på att hjälpa och företräda vårdnadshavare i frågor om vårdnad, boende och umgänge rörande barn. Vi har omfattande kunskap kring vårdnadstvister och familjerätt och arbetar hårt för att du ska få den bästa representationen i och utanför domstol.

Tvister om vårdnad, boende och umgänge kan väcka många känslor och det är naturligt att det uppkommer frågor som avser detta. Birkhammar Advokatbyrå arbetar alltid för att uppnå de bästa möjliga resultaten för klienten och har fokus på barnets bästa. Om du behöver rådgivning erbjuder vi konsultationer men vi biträder också föräldrar som ombud vid tvist i domstol.

Kostnad

I familjerättstvister kan du beviljas rättshjälp eller använda dig av din rättsskyddsförsäkring, vilket innebär att du som individ inte behöver stå för hela kostnaden för ditt valda ombud. Vi på Birkhammar Advokatbyrå hjälper dig att ansöka om rättshjälp eller rättsskydd.

Behöver du ett juridiskt ombud? Välkommen att kontakta oss för gratis inledande rådgivning. Vi står på din sida.

Vårdnadstvist

En vårdnadstvist är en rättslig process där domstolen hjälper föräldrarna med att bestämma vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut. En vårdnadstvist kan vara känslomässigt utmanande men vårt mål är alltid att ge våra klienter en så bra upplevelse som möjligt. Vi finns alltid här för att ge vägledning och stöd genom hela processen.


Vårdnad

Man kan ha gemensam vårdnad eller ensam vårdnad om ett barn. Den som har vårdnaden om barnet är den som ansvarar för barnets personliga förhållanden och har ett ansvar att bestämma i frågor som t.ex. rör skolgång och sjukvård. Har föräldrarna gemensam vårdnad måste de komma överens och fatta beslut tillsammans medan om en förälder har ensam vårdnad, övergår ansvaret helt till denne.

Boende

Har två föräldrar gemensam vårdnad om ett barn, kan barnet bo hos en av dem eller hos båda. Domstolen kan besluta om vilket boende som är lämpligast för barnet om föräldrarna inte kan enas på egen hand. Då tar domstolen hänsyn till flera olika faktorer, bland annat barnets relation till föräldrarna, ålder och föräldrarnas förmåga att ta hand om barnet. Barnets bästa är det som är avgörande i domstolens beslut. Kan föräldrarna komma överens om vart barnet ska bo kan de skriva ett avtal. Har avtalet godkänts av socialnämnden så gäller det på samma sätt som en dom.

Umgänge

Rätt till umgänge med ett barn är en grundläggande rättighet i lagen och barn har därför alltid rätt till umgänge med föräldrarna såvida det inte är skadligt för barnets hälsa eller säkerhet. Rätten till umgänge kan alltså begränsas om domstolen anser att det är nödvändigt med hänsyn till faktorer såsom bevis för misshandel eller sexuella övergrepp. Om en förälder har rätt till umgänge så kan ett specifikt umgängesschema fastställas där man tar hänsyn till barnets behov och schema men även föräldrarnas önskemål och möjligheter.


Barnets bästa

Vad som är barnets bästa är avgörande i vårdnadstvister och principen är fastställd i lagstiftning. Principen innebär att alla beslut av domstol och myndighet ska beslutas utifrån vad som är bäst för barnet. En individuell bedömning i det enskilda fallet ska göras och domstolen måste därför ta hänsyn till barnets fysiska och psykiska utveckling och mående.

Det ska även noteras att barnets åsikt kan väga tungt, beroende på ålder och mognad. Barnet har rätt att uttrycka sin åsikt, men hur tungt åsikten ska väga är det domstolen som beslutar om.

 

Vanliga frågor

 

En vårdnadstvist är en rättslig process som uppstår när till exempel föräldrarna till ett barn inte kan komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet. En vårdnadstvist kan också uppstå när två föräldrar som inte bor tillsammans och har gemensam vårdnad är oense om barnet ska bo hos en av dem eller hos båda. Det kan också bli en vårdnadstvist om föräldrar är oense om umgänget med barnet för den förälder som barnet inte bor tillsammans med.   

I en vårdnadstvist försöker alltså tingsrätten hjälpa föräldrarna att komma överens om vårdnad, boende och umgänge. Om det inte är möjligt bestämmer domstolen vad som blir bäst för barnet.

För att få gemensam vårdnad ska gemensam vårdnad vara det bästa för barnet. Föräldrarna måste ha en förmåga att kunna samarbeta i frågor som rör barnet. Det innebär inte att föräldrarna alltid måste ha samma uppfattning, men de ska kunna hantera sina delade meningar på ett sätt som inte drabbar barnet.

Det räcker inte med att föräldrarna är överens om gemensam vårdnad. Vårdnadstvister är s.k. indispositiva tvistemål vilket innebär parterna inte kan lösa tvisten genom en förlikningsförhandling. Om det skulle vara uppenbart att gemensam vårdnad inte är det bästa för barnet, ska domstolen döma till vårdnad för endast en av vårdnadshavarna.

För att få ensam vårdnad ska ensam vårdnad vara det bästa för barnet.  

Vad som är barnets bästa varierar beroende på de omständigheter som finns i varje enskilt fall. För att få ensam vårdnad krävs i princip att ena föräldern kan förklaras som uppenbart olämplig som vårdnadshavare eller saknar förmåga att ta ett gemensamt ansvar i vårdnadsfrågor. Exempel på när ena vårdnadshavaren anses olämplig är om det finns en missbruksproblematik eller om det förekommer våld. 

Om det finns samarbetssvårigheter, kan det också leda till ensam vårdnad. Det måste dock röra sig om samarbetssvårigheter som inte av ”övergående natur” för att en av föräldrarna ska få ensam vårdnad, dvs samarbetssvårigheterna ska vara så djupa att det bästa för barnet är att upplösa den gemensamma vårdnaden. 

Om en överenskommelse nås vid det första sammanträdet i tingsrätten kan processen gå relativt snabbt, vilket är ungefär några månader. Om det däremot inte blir någon överenskommelse, ska det göras en vårdnadsutredning och då kan processen ta över ett år. Oavsett hur lång tid din process tar så hjälper vi dig på vägen.

Det beror på omständigheterna i varje enskilt fall. Det är barnets behov och perspektiv som väger tyngst. 

Processen vid en vårdnadstvist 

Inledande möte

Processen inleds oftast med en gratis rådgivning med en av våra jurister där du får berätta hur din nuvarande situation ser ut. Du kommer att få svara på frågor kring hur vårdnaden ser ut samt om barnets boende och umgänge. Vidare kommer du berätta om vad det är du vill få ut av processen – till exempel om du vill bli ensam vårdnadshavare eller vill ha umgänge med ditt barn. Därefter tas kontakt med motpart och dess ombud för att försöka komma fram till en frivillig lösning, som inte strider mot barnets bästa.

Informationssamtal

Informationssamtal tillhandahålls av socialnämnden i den kommun barnet är folkbokfört. Kommunen lämnar då muntligen information till er föräldrar som överväger att inleda en tvist i domstol kring vårdnad, boende och umgänge. För att rätten ska kunna ta upp ett yrkande om detta så måste alltså ett informationssamtal, enligt lag, ha genomförts.

Vid särskilda skäl behöver ett informationssamtal inte ha genomförts, till exempel om det finns risk för att barnet utsätts för våld eller på annat sätt far illa. 

Familjerätten

Som föräldrar kan ni sedan ansöka om ett samarbetssamtal hos kommunen där ni får hjälp med att hitta en lösning. Samtalen är alltid frivilliga och det går ut på att ni får hjälp med hur ni som föräldrar ska lösa frågor kring era gemensamma barn, utan att behöva gå till domstol. Kommer ni fram till en gemensam lösning skrivs ett bindande avtal.

Stämningsansökan till domstol

Om ni som föräldrar inte når en samförståndslösning, kan du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten och påbörja en vårdnadstvist i domstol. I stämningsansökan redogörs för yrkanden som sedan motparten får bemöta. Här begärs ofta också ett yttrande utav tingsrätten från familjerätten.

Muntlig förberedelse

Det första sammanträdet i domstol är en muntlig förberedelse i tingsrätten. Här reder domaren ut respektive parts yrkanden och grunder och planerar målet. Domaren kan även verka för att nå en överenskommelse mellan er. Nås ingen sådan fattas ett tillfälligt beslut som gäller tills dess att tingsrätten fattar ett nytt beslut eller tills dess att ni kommer överens, ett så kallat interimistiskt beslut.

Under det här stadiet kan tingsrätten även begära en vårdnadsutredning av familjerätten. Det krävs då samtycke från båda föräldrarna, vilket kan ta ett par månader.  

Huvudförhandling

Efter vårdnadsutredningen ska du och din motpart lämna in era respektive bevisuppgifter till rätten, det kan till exempel vara vittnen, läkarutlåtande och utredningar. Under huvudförhandlingen går domstolen igenom bevisningen inför rätten som består av en lagerfaren domare och tre lekmannadomare. Du och din motpart blir även förhörda under huvudförhandlingen.

 

Ordlista

Ett samarbetssamtal genomförs för föräldrar som är oeniga om vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. Syftet är att föräldrarna ska kunna komma överens kring barnet och underlätta för samförståndslösningar så att man slipper hamna i en vårdnadstvist i domstol. Målet är att föräldrarna ska förbättra sin samarbetsförmåga och att de ska enas i frågor kring deras barn.

Enligt lag ska rätten, om det inte är olämpligt med hänsyn till målets beskaffenhet och övriga omständigheter, verka för att parterna ska förlikas eller på annat sätt uppnå en samförståndslösning. Det innebär att om föräldrarna inte kommit överens genom samarbetssamtalen så har domstolen, när en vårdnadstvist har uppkommit, ett ansvar att klarlägga om parterna hade kunnat förlikas och komma överens genom en så kallad samförståndslösning.

Barn har rätt till umgänge med den föräldern barnet inte bor. En förälder kan däremot inte tvingas till att umgås med sitt barn och det finns heller ingen absolut rätt för en förälder att umgås med sitt barn. Umgänget är till för barnet och det är dennes behov som sätts först, barnets bästa ska vara avgörande.

Ett umgängesstöd är en person som medverkar vid umgänget. Det är rätten som beslutar om umgängesstöd.

Socialnämnden (familjerätten) ska på uppdrag av domstolen utreda frågor om vårdnad, boende och umgänge. Det är domstolen som bestämmer om socialnämnden ska lämna upplysningar, så kallad snabbupplysning, eller om det behövs en utredning. Syftet med en vårdnadsutredning är att fastställa vem som är bäst lämpad som vårdnadshavare utifrån barnets bästa.

I en vårdnadstvist har domstolen möjlighet att besluta att ett barn ska bo växelvist hos båda föräldrarna. Växelvist boende innebär att barnets vistas och har ett varaktigt boende hos båda föräldrarna. Har föräldrarna gemensam vårdnad så kan de avtala om att barnet växelvist ska bo hos dem. En förutsättning är dock att samarbetsförmågan mellan föräldrarna är god och att de bor förhållandevis nära varandra. 

ledamot_adv_samfund

e-post:

info@birkhammar.se

ring oss på:

010 - 30 30 450

huvudkontor

Kungsportsavenyen 3, Göteborg

Postadress

Lilla Brogatan 19-21503 35 Borås
ALLA VÅRA KONTOR

Kungsportsavenyen 3, 411 36 Göteborg
Lilla Brogatan 19-21, 503 35 Borås
Batterivägen 12, 461 38 Trollhättan
Borgmästargränd 1D, 553 20 Jönköping
Hans von Kantzows väg 50, 734 40 Hallstahammar
Olof Palmes gata 29, 114 42 Stockholm

Skruvgatan 7, 211 24 Malmö
Ågatan 43, 582 22 Linköping
Norra drottninggatan 28, 451 31 Uddevalla
Verkstadsgatan 11G, 524 31 Herrljunga
Sandvägen 2, 352 45 Växjö
Landbogatan 4, 521 42 Falköping
Transportgatan 4, 702 27 Örebro